Nhận diện thương hiệu dự án

Posted by Chi in 0 bình luận

Nhận diện thương hiệu dự án Hệ thống nhận diện thương hiệu là những hình ảnh, biểu tượng mang đặc trưng của doanh nghiệp, gợi sự liên tưởng của khách hàng. Hệ thống nhận diện thương hiệu mang tính nhất quán, đồng bộ, tạo sự khác biệt của thương hiệu này với thương hiệu khác. […]

Những đối tác của climax